O nama

U sastavu Sveučilišta u Mostaru danas djeluje deset fakulteta, jedna akademija,  devet instituta, Sveučilišna knjižnica i Studentski centar.
Na Sveučilištu studira oko 16000 studenata. Nastava se izvodi na preddiplomskim, diplomskim, poslijediplomskim i stručnim studijima. U realizaciji nastavnoga procesa sudjeluje više od 1000 nastavnika i suradnika te preko 150 zaposlenika koji obavljaju stručno-administrativne, pomoćne i tehničke poslove.

Članice Sveučilišta u Mostaru su:

Fakulteti
Agronomski i prehrambeno-tehnološki
Ekonomski
Građevinski
Medicinski
Farmaceutski
Filozofski
Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti
Pravni
Fakultet strojarstva i računarstva
Fakultet zdravstvenih studija, te
Akademija likovnih umjetnosti

Instituti
Ekonomski
Pravni
Institut za društvena istraživanja
Institut za građevinarstvo
Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest
Institut za istraživanje i razvoj na kršu
Institut za latinitet
Institut za strojarstvo
Institut za turizam i okoliš

Ostalo
Studentski centar
Sveučilišna knjižnica
Sveučilišna klinička bolnica
Studentski zbor

Misija
Sveučilište u Mostaru svoju misiju temelji na zadaćama  koje su definirane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Mostaru te Zakonom o visokom obrazovanju. Sveučilište ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad te razvija umjetničko i tehnološko stvaralaštvo. Uz provođenje preddiplomskoga, diplomskoga i poslijediolomskoga obrazovanja utemeljenog na znanstvenim, umjetničkim i razvojnim istraživanjima, zadaća je Sveučilišta i prijenos znanja na gospodarstvo i društvo općenito.
Sveučilište donosi strateške odluke za poticanje razvoja znanosti, nastavnoga programa, stručnoga rada i razvojnih planova prema vanjskim partnerima u znanstvenim aktivnostima i visokome obrazovanju. Sveučilište osigurava i provodi mehanizme za mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa uz stalni nadzor kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti znanstvenoga, nastavnoga, umjetničkoga i stručnog rada.

Dakle, svoju misiju Sveučilište u Mostaru temelji na trima osnovnim značajkama:
obrazovanju zasnovanu na izvrsnosti koje je kroz nastavni i istraživački proces usredotočeno na studente na preddiplomskome, diplomskome i poslijediplomskome studiju pripremajući ih za visokostručne, samoincijativne i produktivne stručnjake u njihovim postojećim i budućim aktivnostima.
znanstveno-istraživačkome radu utemeljenu na izvrsnosti i integriranome u obrazovnom procesu na svim razinama radi osposobljavanja novih naraštaja istraživača sposobnih za rad u međunarodnome istraživačkom prostoru.
razvoju zajednice; zahvaljujući obrazovnom, umjetničkom i znanstveno-istraživačkom radu Sveučilište je osnovni pokretač ukupnoga gospodarskoga, kulturnoga i društvenoga razvitka kako na području regije u kojoj djeluje, tako i na nacionalnoj i međunarodnoj razini; svojim djelovanjem Sveučilište promiče očuvanje i promoviranje povijesnoga i kulturnoga nasljeđa zajednice iz koje potječe na regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Vizija
Sveučilište u Mostaru bit će razvijeno u suvremenu visokoobrazovnu ustanovu uključenu u europski visokoobrazovni i istraživački prostor te će zahvaljujući jakoj povezanosti znanstvenoistraživačkoga i obrazovnoga procesa provoditi kvalitetnu i učinkovitu izobrazbu zasnovanu na rezultatima učenja i koncepciji cjeloživotnoga učenja.
Sveučilišni obrazovni proces treba biti prepoznatljiv po izvrsnosti na lokalnoj, državnoj i internacionalnoj razini.
Znanstveno-istraživački rad na Sveučilištu temeljit će se na znanstvenoj izvrsnosti definiranoj međunarodnim pokazateljima i jačoj integriranosti s obrazovnim procesom na svim razinama, a posebice na poslijediplomskim studijima.
Zahvaljujući novim idejama i tehnološkim rješenjima, kritičkomu promišljanju i kreativnosti, Sveučilište će postati jedan od ključnih pokretača gospodarstva i održivoga razvoja istodobno promičući i radeći na očuvanju kulturnoga i povijesnoga nasljeđa društvene zajednice iz koje je nastalo.

Strategija Sveučilišta u Mostaru 2012.-2017.

Akreditacija
Sveučilište u Mostaru dobilo je rješenje o institucionalnoj akreditaciji od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a 15. lipnja 2015. godine na preporuku Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine. Preporuka je izdana na temelju mišljenja Povjerenstva stručnjaka u kojem sudjeluju predstavnici akademske zajednice, studenata, tržišta rada te međunarodni stručnjaci, a koje je imenovala Agencija. Sveučilište u Mostaru upisano je u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini na temelju rješenja Agencije od 1. srpnja 2015. godine.
Izvješće komisije i ostali dokumenti koji prate postupak akreditacije Sveučilišta u Mostaru dostupni su na sljedećoj poveznici.

Naknadne aktivnosti:
Akcijski plan – institucionalna akreditacija
Akcijski plan – institucionalna akreditacija – izvješće 2016. g.

Komentari su zatvoreni.