Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Ljiljane Peričin

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
PRAVNI FAKULTET

O G L A Š A V A

Mr. sc. Ljiljana Peričin branit će doktorsku disertaciju
pod nazivom

Sustav odgovornosti za štete od onečišćenja mora

Obrana će se održati 25. rujna 2017. u 12 sati na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (dvorana II. godine studija).

Doktorski rad može se pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 8 do 15 sati.
Pristup obrani je slobodan.